Aktualności

12 marca 2019 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych przesłało do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych uwagi i propozycje do udostępnionego w dniu 5 kwietnia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych, a w szczególności do nowego brzmienia art. 510 tego projektu, wskazując, iż wymaga on ponownego przeanalizowania i korekty.

 Treść stanowiska OSKZP do pobrania