Drukuj
Kategoria: Stowarzyszenie
Odsłony: 2361

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych jest najdłużej funkcjonującym w Polsce stowarzyszeniem zajmującym się tematyką zamówień publicznych. Aktualnie Stowarzyszenie zrzesza ponad 160 członków, będących praktykami, specjalistami w wielu dziedzinach, byłych arbitrów i trenerów z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  

OSKZP zostało zarejestrowane w dniu 20 maja 1998 r. Niewielka grupa pasjonatów ówczesnej problematyki zamówień publicznych oraz narastająca potrzeba rozpowszechniania i wdrażania właściwego jej stosowania i zrozumienia doprowadziła do założenia Stowarzyszenia. Większość założycieli OSKZP stanowili trenerzy z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktycy i dydaktycy wykształceni, przeegzaminowani i certyfikowani przez Urząd Zamówień Publicznych. Bezpośrednim powodem powołania Stowarzyszenia była chęć wykorzystania wiedzy i doświadczenia doskonale przygotowanych trenerów zamówień publicznych, których listę wcześniej prowadził Prezes UZP i postanowił zrezygnować z jej prowadzenia. Założyciele OSKZP uznali, że szkoda zmarnować taki kapitał ludzki, jaki stanowiła grupa fachowców z dziedziny zamówień publicznych, że nawiązane kontakty koleżeńskie i troska o system zamówień publicznych w Polsce wymaga powołania organizacji, która będzie integrować osoby posiadające w tym zakresie dużą wiedzę i doświadczenie.

Inicjatorem powołania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych był Marek Zelent, wówczas b. dyrektor Departamentu Analiz Urzędu Zamówień Publicznych, którego wielu członków założycieli znało dzięki jego pracy w Urzędzie i publikacjom z zakresu zamówień publicznych.

Głównym celem założenia i funkcjonowania Stowarzyszenia jest upowszechnianie zagadnień z zakresu zamówień publicznych wśród zamawiających i wykonawców.

Celem Stowarzyszenia w szczególności jest:

 1. dążenie do doskonalenia funkcjonowania systemu zamówień publicznych,
 2. wymiana doświadczeń wśród członków Stowarzyszenia,
 3. doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, innych aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania systemu zamówień publicznych,
 4. upowszechnianie tematyki zamówień publicznych wśród zamawiających i wykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem średnich i małych przedsiębiorstw oraz administracji rządowej i samorządowej,
 5. współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach działania,
 6. upowszechnianie informacji o celach i zasadach działania Stowarzyszenia,
 7. inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do podnoszenia etyki zawodowej osób zajmujących się zamówieniami publicznymi,
 8. udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w ramach działalności statutowej,
 9. integrowanie środowiska osób zajmujących się zamówieniami publicznymi.

Cele Stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez:

 1. organizowanie lub współorganizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów lub konferencji dla swoich członków lub osób zajmujących się zamówieniami publicznymi,
 2. współpracę z wydawnictwami i mediami,
 3. przygotowanie i upowszechnianie opinii do projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych,
 4. organizowanie spotkań z przedstawicielami administracji publicznej i innymi instytucjami,
 5. przedstawianie właściwym organom postulatów i opinii w sprawach związanych z celami oraz z działalnością Stowarzyszenia i jego członków,
 6. propagowanie zasad etyki zawodowej i dbanie o ich przestrzeganie.

Potwierdzeniem pozycji OSKZP na rynku podmiotów zajmujących się zamówieniami publicznymi jest fakt, że jako jedni z 8 organizacji pozarządowych jesteśmy imiennie zapraszani przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do zgłaszania uwag i propozycji do projektów rozporządzeń wykonawczych przygotowywanych przez stronę rządową, a dotyczących kluczowych rozporządzeń wykonawczych do prawa zamówień publicznych niezbędnych dla funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce. 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk, od początku swojej kadencji przesyła do Stowarzyszenia, w ramach konsultacji społecznych, projekty aktów wykonawczych do ustawy - Prawo zamówień publicznych. Przedstawiliśmy swoje uwagi i rekomendacje w szczególności do:

 1. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wykazu robót budowlanych,
 2. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 
 3. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane,
 4. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 5. projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania,
 6. projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań,
 7. projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określającego wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania.

Braliśmy też aktywny udział w pracach prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych nad wzorem umowy na roboty budowlane liniowe z wynagrodzeniem kosztorysowym. Stowarzyszenie, w tym imiennie dwoje z naszych członków, ze szczególnym podziękowaniem zostało wymienionych na stronie internetowej Urzędu (Ewa Wiktorowska i Zbigniew  Leszczyński).

Poniżej krótkie Kalendarium działalności Stowarzyszenia:

Udział w projektach finansowanych ze środków unijnych:

Stowarzyszenie swoje cele i zadania realizuje poprzez zaangażowanie i działania podejmowane przez członków z różnych regionów kraju.