Drukuj
Kategoria: Stowarzyszenie
Odsłony: 1140

W związku z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - dalej: "RODO" informuję, że:

W ramach swojej statutowej działalności Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (dalej: "OSKZP") przetwarza dane osobowe:

Kto jest administratorem danych?

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Na jakiej podstawie są przetwarzane dane?

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez OSKZP.

Komu mogą być przekazane moje dane?

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Po upływie powyższych okresów, OSKZP dokonuje zniszczenia danych osobowych, z wyjątkiem, gdy przechowywanie powyższych danych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. OSKZP może przechowywać dane również na potrzeby obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Jakie są moje prawa?

OSKZP zaznacza, że zakresem przetwarzania objęte są jedynie dane niezbędne do przystąpienia do OSKZP i realizacji celów statutowych OSKZP, wykonania oraz zawarcia umowy, której OSKZP jest stroną. Podanie niektórych danych jest wymagane ponadto na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących (niezbędne do prowadzenia dokumentacji księgowej, wystawienia lub przyjęcia faktury VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do OSKZP lub zawarcie i wykonanie umowy.