Współpraca

Stowarzyszenie współpracuje z periodykami propagującymi system zamówień publicznych:

  1. Przetargi Publiczne – miesięcznik wydawany przez Wydawnictwo Presscom sp. z o.o. z Wrocławia;
  2. Doradca – miesięcznik wydawany przez Wydawnictwo Publicus sp. z o.o.;
  3. Monitor Zamówień publicznych – miesięcznik wydawany przez Wydawnictwo Media Forum sp. z o.o.

 

Ponadto Stowarzyszenie brało udział w projektach finansowanych ze środków unijnych:

  • Projekt KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt realizowany był wspólnie przez  organizacje członkowskie oraz Krajową Izbę Gospodarczą, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu. W ramach projektu Stowarzyszenie przeprowadziło cykl szkoleń doskonalących wiedzę doradców i trenerów zamówień publicznych oraz wydało Poradnik dla Wykonawców Zamówienia publiczne. Po zakończeniu projektu (wrzesień 2007 r.) 56 osób - członków Stowarzyszenia  zostało wpisanych na listę ekspertów, doradców i wykładowców zamówień publicznych. Lista ekspertów jest opublikowana na stronie internetowej OSKZP i na stronach wszystkich Izb uczestniczących w projekcie KIGNET.
  • Projekt pn. Dobre praktyki z zakresu działań antykorupcyjnych - Stowarzyszenie było podwykonawcą Krajowej Izby Gospodarczej. Celem Projektu było wspomaganie społecznych inicjatyw antykorupcyjnych poprzez promocję dobrych praktyk, konsekwencją czego było podnoszenie świadomości społecznej w zakresie działań antykorupcyjnych. Głównymi działaniami związanymi z projektem było promowanie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, w tym w szczególności związane z wspomaganiem inicjatyw związanych z działaniami ograniczającymi negatywne zjawiska występujące w gospodarce lub na styku gospodarki i polityki, w tym zjawiskami korupcyjnymi. W ramach projektu promowane były etyczne standardy postępowania oraz narzędzia organizacyjne mające na celu zwiększenie przejrzystości działań administracji publicznej i przedsiębiorstw prywatnych.
  • PHARE 2003 – projekt pn. Doskonalenie praktyki i mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych - ujednolicenie i popularyzacja dobrych praktyk związanych z udzielaniem zamówień publicznych – szczególnie mechanizmów kontroli. Członkowie Stowarzyszenia byli w projekcie współautorami publikacji pt. „Praktyczny przewodnik dla korzystających z wzorcowej dokumentacji przetargowej i wzorów umów w sprawach zamówień publicznych” oraz „Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzeczeń zespołów arbitrów wydanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.
  • PHARE 2002 – projekt pn. Zwiększanie znajomości procedur zamówień. Projekt realizowany przez Urząd Zamówień Publicznych, obejmował 187 dwudniowych szkoleń dla około 5400 uczestników (projekt zakończony w 2005 r.). Członkowie Stowarzyszenia byli w projekcie wykładowcami.